top of page

Ehangu Gorwelion gydag Ecwiti BYW
Fideo

Cyflwyniad a Chroeso

Cyflwyniad i'r digwyddiad gan Jamie Owen gyda Phrif Weithredwr Banc Datblygu Cymru, Giles Thorley a'r Gweinidog dros yr Economi, Vaughan Gething.

Y Gelfyddyd o Godi Arian – Teithiau Personol a Pharatoi ar gyfer Buddsoddi

​Prif siaradwyr:

 • Lucy Mayer-Page - Cyfarwyddwr Masnachol, Vista

 • Patrick Dodds – Prif Swyddog Gweithredol, Hexigone Inhibitors

 • Jonathan Hollis - Partner Rheoli, Mountside Ventures

 • Alex Leigh - Uwch Swyddog Buddsoddi, Banc Datblygu Cymru

 • Siwan Rees - Rheolwr Rhaglen, Impact Innovation

Digwyddiad gwych i fusnesau sydd am ddatblygu eu dealltwriaeth o gyllid ecwiti. P'un a ydych chi'n ddechreuwr technoleg ar eich rownd gyntaf neu'n fusnes sefydledig sy'n ceisio cyflymu'ch twf, clywch fewnwelediadau ymarferol ac awgrymiadau gan banel amrywiol o berchnogion busnes a buddsoddwyr sydd â phrofiad bywyd go iawn o godi arian. Deall meysydd allweddol fel prisio a sut y gellir strwythuro ecwiti a chael eich ysbrydoli gan straeon y rhai sydd wedi codi ecwiti yn llwyddiannus ac ehangu gorwelion eu busnes.

Angylion Busnes – Dod o hyd i’r buddsoddwr gorau i chi

Prif siaradwyr:

 • Jenny Tooth OBE - Prif Swyddog Gweithredol, UK Business Angels Association

 • Steve Holt - Cyfarwyddwr, Angylion Buddsoddi Cymru

 • Rodney Appiah - Buddsoddwr

Gall cael y gefnogaeth gywir gan yr Angylion Busnes cywir yrru'ch busnes i lefelau newydd. Mae panel arbenigol o Angylion a pherchnogion busnes, yn trafod sut i gael y gorau i chi ac yn bwysicach fyth, sut i fod yn 'barod ar gyfer buddsoddwyr' pan ddaw'r cyfle. Yn ogystal, bydd y digwyddiad hefyd yn archwilio mythau cyffredin ynghylch Angylion Busnes ac yn trafod sut y gall buddsoddiad angylion weithio ochr yn ochr ag offer ariannol eraill.

Gwerth Cyfarwyddwyr Anweithredol

Prif siaradwyr:

 • Alison Thorne - Sylfaenydd atconnect

 • Sherry Coutu CBE - Entrepreneur ac Angel Busnes

 • Kate Bache - Entrepreneur, Sylfaenydd Health & Her

 • Wayne Harvey - Entrepreneur ac Angel Busnes

Gall bod yn Brif Swyddog Gweithredol neu'n Rheolwr Gyfarwyddwr fod yn unig. At bwy ydych chi'n troi am gyngor a chefnogaeth? Mae'r digwyddiad hwn yn trafod manteision cael Cyfarwyddwyr Anweithredol yn eich busnes. Cewch glywed gan banel o Gyfarwyddwyr Anweithredol profiadol a pherchnogion busnes ynghylch pam y gall cael bwrdd cytbwys a phrofiadol ychwanegu gwerth i'ch busnes. Mynnwch awgrymiadau ymarferol ar sut i ehangu'ch bwrdd a chynyddu ei effeithiolrwydd. Digwyddiad defnyddiol i'r busnesau hynny sydd o ddifrif ynglŷn â gweithio gyda buddsoddwyr.

 

Pam nad yw byth yn rhy gynnar i gychwyn eich cynllun olyniaeth busnes

​Prif siaradwyr:

 • Steve Lanigan – Prif Swyddog Gweithredol, ALS People

 • Beth Cousins – Cyfarwyddwr Busnes Newydd, Banc Datblygu Cymru

 • Frank Holmes – Entrepreneur, Sylfaenydd Gambit Finance

 • Branwen Eillis - Cynghorydd Busnes, Busnes Cymdeithasol Cymru

Cynllunio olyniaeth yw un o'r pethau pwysicaf y gall perchennog busnes ei wneud, ond yn aml dyma'r peth olaf rydych chi am feddwl amdano. A yw'r ffordd rydych chi am wireddu gwerth o'ch busnes yn cyd-fynd â'ch nodau olyniaeth? Pa mor bwysig yw gadael etifeddiaeth a gwarchod swyddi? Pa rôl y gall buddsoddwyr ei chwarae wrth gefnogi eich uchelgeisiau olyniaeth busnes? Gwrandewch ar straeon olyniaeth bywyd go iawn gan banel o fusnesau, buddsoddwyr a chynghorwyr a chael cyngor ar gynllunio olyniaeth, bargeinion olyniaeth a sut mae strwythuro rhywbeth sy'n gweithio i bob parti bob amser yn allweddol.

Sgwrs gyda Piers Linney

Mae Piers Linney, entrepreneur, buddsoddwr a chyn Ddraig ar Dragon’s Den yn trafod ei daith fel entrepreneur a buddsoddwr gyda’r gwesteiwr Jamie Owen, gan ddarparu mewnwelediad a chyngor ar sut i godi arian a graddio eich busnes.

Cloi

Darparwyd gan Mike Owen, Cyfarwyddwr Buddsoddi Grŵp Banc Datblygu Cymru a Warren Ralls, Rheolwr Gyfarwyddwr Rhwydwaith y DU ym Manc Busnes Prydain.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trafod
tegwch i'ch busnes?
 

Os ydych chi'n fusnes yng Nghymru neu'n barod i leoli yng Nghymru, gallwn helpu i gefnogi eich opsiynau cyllid ecwiti.

bottom of page